නවතම ලිපි පෙළ

අත්හැරීම 14 ලිපි මාලාවෙන් පසු ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් මේ දක්වා ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපි මෙහි ඇතුලත් වේ.