පන්සිල් මලුව

[vc_row][vc_column][vc_column_text]අපේ පිනටම පහලව, මහා වන අරණක වැඩසිට, බවුන් වඩමින්, තථාගත ධර්මය ලොවට දේශනා කරන්නා වූ, මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ ග්‍රන්ථ පෙළ දහම් පිපාසිත අප සැම වෙනුවෙන් දැයට දායාද කළ වනවාසී, අති පූජණීය රාජගිරියේ අරියඤාණ ස්වාමීන් වහන්සේගේ විසින් මහා කරුණාවෙන් බොහෝ දෙනාට හිත සුව පිණිස දේශනා කරන ලද මේ උතුම් සද්ධර්මයට හිත යොමු කර සතර අපායෙන් මේ ජීවිතයේදීම එතෙර වීමට සියල්ලෝ වීර්යය ගනිත්වා…! ‍සියලු සත්වයෝ මෙම ඝෝර කටුක බියජනක සංසාරයෙන් අත්මිදෙත්වා…!

මෙහි අඩංගු සියලු ධර්ම දේශනා සහ ධර්ම සකච්ඡා සංවිධානය සහ පටිගත කළ සිරස මාධ්‍ය ජාලයට සහ සැමට අප්‍රමාණ පින් සිදු වේවා…! මේ ජීවිතයේදීම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය පිණිසම හේතු වේවා…!
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[vc_row gap=”1″][vc_column width=”1/6″][vc_video link=”https://youtu.be/eZUBD5bAv90″ align=”center” css=”.vc_custom_1495549446884{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” size=”sm” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495549523734{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_video link=”https://youtu.be/Nngw7C7qkc8″ align=”center” css=”.vc_custom_1495549928601{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” size=”sm” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495549523734{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_video link=”https://youtu.be/lYqei_W3dmg” align=”center” css=”.vc_custom_1495549630241{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” size=”sm” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495549523734{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_video link=”https://youtu.be/7-NBHswZIfs” align=”center” css=”.vc_custom_1495549645071{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” size=”sm” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495549523734{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_video link=”https://youtu.be/LOOBk88iyqE” align=”center” css=”.vc_custom_1495549659744{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” size=”sm” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495549523734{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_video link=”https://youtu.be/2gcQjNvve_I” align=”center” css=”.vc_custom_1495549672719{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” size=”sm” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495549523734{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row gap=”1″][vc_column width=”1/6″][vc_video link=”https://youtu.be/GHSx6sy7Nxg” align=”center” css=”.vc_custom_1495549997226{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” size=”sm” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495549523734{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_video link=”https://youtu.be/-I9Bv8e12u8″ align=”center” css=”.vc_custom_1495550019839{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” size=”sm” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495549523734{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_video link=”https://youtu.be/esGz_sQ4rEI” align=”center” css=”.vc_custom_1495550035074{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” size=”sm” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495549523734{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_video link=”https://youtu.be/10nw9GKp_kA” align=”center” css=”.vc_custom_1495550060847{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” size=”sm” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495549523734{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_video link=”https://youtu.be/y_9AbItmTlk” align=”center” css=”.vc_custom_1495550072727{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” size=”sm” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495549523734{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_video link=”https://youtu.be/y32PmsWdKfs” align=”center” css=”.vc_custom_1495550087942{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” size=”sm” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495549523734{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row gap=”1″][vc_column width=”1/6″][vc_video link=”https://youtu.be/yHtSn7NNo38″ align=”center” css=”.vc_custom_1495550355447{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” size=”sm” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495549523734{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_video link=”https://youtu.be/lS-eptW5HC0″ align=”center” css=”.vc_custom_1495550370128{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” size=”sm” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495549523734{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_video link=”https://youtu.be/u5GTWK4Yrys” align=”center” css=”.vc_custom_1495550384947{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” size=”sm” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495549523734{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_video link=”https://youtu.be/Lb7YrUwIkZM” align=”center” css=”.vc_custom_1495550476123{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” size=”sm” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495549523734{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_video link=”https://youtu.be/PdyxTrRmdU0″ align=”center” css=”.vc_custom_1495550490523{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” size=”sm” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495549523734{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row gap=”1″][vc_column width=”1/6″][vc_video link=”https://youtu.be/Ao-TFhFNR6k” align=”center” css=”.vc_custom_1495550546879{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” size=”sm” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495549523734{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_video link=”https://youtu.be/VC3EL-Y16qM” align=”center” css=”.vc_custom_1495550559113{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” size=”sm” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495549523734{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_video link=”https://youtu.be/dLOXS0D_AfY” align=”center” css=”.vc_custom_1495550573585{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” size=”sm” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495549523734{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_video link=”https://youtu.be/srXXrKzcUrM” align=”center” css=”.vc_custom_1495550602429{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” size=”sm” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495549523734{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_video link=”https://youtu.be/4wImfVkvK-s” align=”center” css=”.vc_custom_1495550617420{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” size=”sm” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495549523734{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_video link=”https://youtu.be/I-WwU3u-hmg” align=”center” css=”.vc_custom_1495550630091{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” size=”sm” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495549523734{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row gap=”1″][vc_column width=”1/6″][vc_video link=”https://youtu.be/5PzegS3H1bc” align=”center” css=”.vc_custom_1495550666556{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” size=”sm” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495549523734{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_video link=”https://youtu.be/x6wIXC7RZ9Y” align=”center” css=”.vc_custom_1495550678871{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” size=”sm” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495549523734{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_video link=”https://youtu.be/dO_wTW4ZOJc” align=”center” css=”.vc_custom_1495550692018{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” size=”sm” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495549523734{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_video link=”https://youtu.be/MKs4v96xM0g” align=”center” css=”.vc_custom_1495550704608{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” size=”sm” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495549523734{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_video link=”https://youtu.be/npd7b2tsn_Y” align=”center” css=”.vc_custom_1495550719225{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” size=”sm” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495549523734{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_video link=”https://youtu.be/vBUNY_eAfqw” align=”center” css=”.vc_custom_1495550731224{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” size=”sm” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495549523734{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row gap=”1″][vc_column width=”1/6″][vc_video link=”https://youtu.be/hsCZxs8sjM8″ align=”center” css=”.vc_custom_1495550844534{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” size=”sm” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495549523734{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_video link=”https://youtu.be/3jMKu33mhX0″ align=”center” css=”.vc_custom_1495550857966{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” size=”sm” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495549523734{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_video link=”https://youtu.be/WWpoOg4Mwys” align=”center” css=”.vc_custom_1495550870096{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” size=”sm” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495549523734{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]