සුළු දුකට ගැටී මහ දුකක් වැළඳගන්නා මෝඩකම (සියදිවි නසාගැනීම)